Himavanti

055. Kultywowanie Duchowej Ścieżki Laya Margi

Zdolność podążania duchową drogą życia jest rzadkim boskim darem. Szczególnie w okresie Kali Jugi jest to dar niezwykle rzadki, a przez to bardziej cenny. Tchnienie boskiego ducha czyni cię osobą powołaną do wstąpienia na ścieżki ducha. Wielu jest powołanych, jednakże wobec ogromu ilości istot ludzkich, całkowita liczba powołanych wskazuje duchowość mistycznej podróży jako ekskluzywny krąg Boży. Każdy powołany, przed Bogiem musi wykazać swą wartość i dowieść tego, iż godnym jest obdarzonego go zaufania. Zawodni odpadają w przedbiegach, a im później, tym cięższy to upadek. Oto drabina Jakubowa, schody do niebios Pana. Jedynie nieliczni potrafią podążać duchową ścieżką i osiągnąć duchową dojrzałość. Współodpowiedzialność za losy całego ludzkiego braterstwa, całej ludzkiej rodziny, jest jednym z przebłysków takiej duchowej dojrzałości.

Stare poematy powiadają, że jeśli nie posiadasz Łaski Guru, duchowego mistrza, wtedy nie możesz otrzymać Łaski Bożej (Śiwam), a właśnie ta Łaska jest najbardziej potrzebnym składnikiem dla duchowego wzrostu człowieka. Łaska Boża jest tą właśnie energią duchową, która transmitowana przez Boga do Guru, a przez Guru do ucznia - przyśpiesza rozwój adepta i prowadzi ścieżką ku jego prawdziwej Jaźni. Energia błogosławieństwa to Gurukripa przekazywana nałożeniem dłoni na głowę ucznia. Ażeby rozwijać się na duchowej drodze życia, ażeby właściwie prowadzić medytację i urzeczywistnić duchową mądrość - w tym wszystkim najbardziej potrzebna jest Łaska Guru, transmisja Boskiej Śakti. Jakże rzadko znajduje się czy spotyka tych nielicznych szczęśliwców, którzy dostępują zbawczego i wyzwalające błogosławieństwa z dłoni prawdziwego Guru - Bożego Posłańca. Autentyczny, namaszczony przez Boga, Mistrz Duchowy jest rzadkim zjawiskiem na tej ziemi. Jego błogosławieństwo to niezmierzone szczęście. Sama możliwość osobistego spotkania z duchowym przewodnikiem to już wielki dar od Boga dla ludzkości. Fakt takiego bezpośredniego spotkania jest niewątpliwą oznaką powołania do duchowego życia, powołania danego z jedynego i odwiecznego Źródła Wszechrzeczy, od Boga. Każdy może modlić się i prosić Boga o dar podążania duchową ścieżką. Możemy modlić się za naszych bliskich, aby i oni w stosownym czasie otrzymali ten duchowy dar. Nawet cały tysiąc praktykujących Uczniów Drogi w kraju mającym kilkadziesiąt milionów mieszkańców stanowi elitarną klasę wtajemniczonych w szczere duchowe poszukiwania. Cały proces powołania stanowi ledwie niewielką cząstkę ogółu społeczeństwa. Jakiż to zaszczyt zostać powołanym do podążania duchową drogą życia. Jakże często praktykujący nieuświadamiają sobie znaczenia tego daru, jakże rzadko są głęboko i świadomie wdzięczni. Jakim nieszczęściem dla duszy jest fakt, gdy ktoś odrzuca dar duchowy, którym obdarzył go jego Stwórca.

Wielu ludzi twierdzi, że wybiera sobie Guru i mawiają z wielkim hałasem: 'Oto ten i ten jest moim Guru'. Przyzwyczajeni są do wybierania politycznego czy sportowego idola w plebiscycie. Nie w ten prostacki sposób wybiera się Guru, gdyż żaden Guru nie jest idolem, a jedynie Bożym Służebnikiem i Posłańcem. Naprawdę musisz mieć zgodę, akceptację od Guru, akceptację potwierdzającą, że jesteś Jej czy Jego uczniem duchowym (Czela). Jest to wielki wspólny krok uczyniony razem zarówno przez ucznia jak i przez Mistrza. Kiedy Guru wyraża zgodę aby przyjąć cię w charakterze ucznia duchowego, wtedy podejmuje odpowiedzialność za twoje życie i twoją przyszłość. Cała twoja karma (los, przeznaczenie) jest pod opieką i protekcją Guru. Jest to wielka i wspaniała rzecz, choć zwykle uczniowie nie mają o tym pojęcia, a jeśli nawet to niewielkie. Możesz nie mieć świadomości tego faktu, jednak kiedy Guru akceptuje twoje przyjęcie, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za twoją karmę i uczestniczy w niej. Taka jest podstawowa rola Bożych Posłańców, inaczej bowiem nikt nie osiągnąłby zbawienia. Cokolwiek będzie się działo, Guru zawsze będzie prowadzić cię coraz bliżej Boga, aż do pełnego i całkowitego z Nim zjednoczenia. Guru jest Synem Bożym dźwigającym ciężar twoich grzechów. Guru jest posłańcem Boga, który przychodzi aby poprzez duchową więź zmazać twoje piętno (skazę duszy) i przywrócić cię Niebiosom. Guru jest zaiste twym jedynym odkupicielem i wybawcą. Największymi przeciwnikami Boga na ziemi są nie ci, którzy głoszą ateizm czy satanizm, ale ci, którzy zwalczają i oczerniają Bożych Posłańców - prawdziwych ambasadorów Nieba na ziemi.

Trudno wyobrazić sobie odpowiedzialność Guru w ziemskich pojęciach i słowach, jednak można powiedzieć, że Guru jest kimś więcej niż matką, ojcem i przyjacielem na duchowej ścieżce. Tak więc, ważnym jest, że to Guru musi wyrazić zgodę, musi zgodzić się na to, że przyjmuje cię jako swego ucznia. Guru musi zobaczyć osobiście twoją fizyczną postać, aby mogło spłynąć na ciebie Jego najpotężniejsze w swym rodzaju błogosławieństwo. Często możliwe jest to dopiero wtedy, gdy kandydat na ucznia pozostanie jakiś czas w bezpośredniej bliskości potencjalnego Guru. Kiedy Guru przyjmuje cię jako swego ucznia, wtedy dopiero rzeczywista srebrna nić duchowej komunikacji zostaje ustanowiona. Nie ma wyzwolenia inaczej jak tylko z pomocą tak ustanowionej świetlistej i czystej duchowej więzi.

Wiele osób doświadcza błogiej i wynoszącej inspiracji, kiedy myśli o jakiejś uduchowionej osobie jako o swoim Guru. Inni zostają od razu jakby odepchnięci przez swoje w istocie ciemne uwarunkowania. Można korzystać z inspiracji i nauczania każdego duchowego nauczyciela czy mistrza. Może to być wielce budujące, podnoszące i transformujące, jednakże, dopiero uczeń przyjęty osobiście przez Mistrza, staje się faktycznie uczestnikiem duchowej drogi życia. Czasem zdarza się, iż Guru oglądając tylko twoje zdjęcie lub portret prześle ci swoje najpotężniejsze błogosławieństwo, jednakże są to sytuacje wyjątkowe, jedna na tysiąc i nie należy pomylić ich ze wsparciem i pomocą jakie każdy człowiek czasem doświadcza od świętych osób, głównie po to aby miał szansę choć raz w życiu przekonać się o istnieniu boskiej mocy i pomocy. Indywidualne kierownictwo duchowe wymaga zawsze realnego fizycznego spotkania i rzeczywistego potwierdzenia przyjęcia na ucznia Duchowej Hierarchii mistrzów, świętych i proroków Boga jacy zstępują na ziemię aby powoływać dorastające do tego w toku ewolucji dusze.

Możesz mieć też dobry związek z duchowym mistrzem poprzez wymianę korespondencji, jednakże ciągle jeszcze musisz pamiętać, że najlepszym jest spotkać się ze swym Guru osobiście. Nauczanie poprzez listy jest wielkim zdrojem czystej miłości, który stopniowo rozwija się, gdy rady i wskazania tak otrzymywane wcielasz w życie. Zawsze jest to czas o szczególnym znaczeniu, kiedy Guru fizycznie spotyka i widzi swojego ucznia. Takie widzenie jest zwane darśaną. Adept przyjęty przez swego Guru jako duchowy uczeń, zawsze winien celebrować święto zwane Guru Purnima (jest to dzień pełni księżyca w lipcu, z preferencją dla słońca w znaku raka). Możliwość widzenia się w tym dniu z własnym Guru jest wyjątkowym szczęściem i zwykle oznacza, że Guru naprawdę przyjmuje cię jako swego protegowanego ucznia. Zgodnie z tradycją wszystkich linii przekazu jogi pochodzących w istocie od Pana Śiwy, jest to dzień w którym składa się Guru dary ofiarne zwane Wastradhana (szata bądź jakiś rodzaj ubioru noszonego przez Guru) oraz Dakshina (datki lub owoce). Jeśli Guru przyjmuje twoje dary, oznacza to, że przyjmuje i akceptuje ciebie. Guru Purnima to doskonały czas na pielgrzymkę do stóp swego Guru, do stóp duchowego mistrza i przewodnika.

Uczniowie przyjęci przez Guru mają wiele pracy do wykonania. Duchowa więź z Guru jest gwarantem jej sukcesu, dlatego raz utworzony, inicjacyjny związek z Guru należy zawsze wzmagać i bardzo dbać o to, aby nigdy i z żadnego powodu nie osłabiać go ani nie zaprzepaścić. Uczeń musi naprawdę serio przykładać się do wcielania w życie wszystkich rad, wskazówek i instrukcji jakie od Guru otrzymuje. Pracą ucznia duchowego jest przezwyciężenie i wysubtelnienie ego (anawa) - sił materialnej natury egzystencji. Dążąc do wairagji (uwolnienia, zbawienia) trzeba rozluźnić przywiązania do 'ja' i 'moje', do tego co 'lubiane' i 'nielubiane', a ostatecznie zgubić je całkowicie. Każdy Mistrz posiada swoje wypróbowane metody pracy i sposoby testowania postępów ucznia duchowego. Byli "uczniowie" oddający się z zapałem krytyce metod jakiegoś Guru są zwykle upadłymi kandydatami do uczniostwa, którzy nie przeszli zwycięsko jakiejś kolejnej próby. Trening duchowy oferowany przez Mistrza nie jest dla niego samego, a jedynie dla ucznia i z myślą o jego rozwoju i rzeczywistych duchowych postępach.

Uczniowie postępują zwykle za prostymi i łatwymi radami dla początkujących, a dopiero jeśli w wypełnianiu takich instrukcji osiągną wprawę i powodzenie, otrzymują bardziej skomplikowane i trudniejsze zadania. Ucz się akceptować i przyjmować słowne instrukcje Guru. Ucz się nade wszystko wykonywać dzieło zlecone przez Boskiego Guru. Jest to powolny i stopniowy proces, nie próbuj więc na siłę domagać się skomplikowanych rzeczy i zadań, chyba że chcesz rychło dołączyć do aniołów upadłych w ciemny dół rozczarowania. Bądź wykonawcą dzieła, a będziesz doświadczać błogiej łaski płynącej od Guru.

Specjalna, prosta praktyka może pomóc początkującym uczniom czerpać radość z przeżywania łaski swego Guru, Mistrza i Hierofanta. Próbuj tego dwa razy dziennie, rano i wieczorem, jako części twej duchowej pracy. Obmyj najlepiej całe ciało lub oczyść je i przyodziej w świeże i czyste ubranie przeznaczone wyłącznie do duchowej praktyki. Usiądź w cichości i skupieniu w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu. Całym sercem skup swoją myśl i swoje uczucia na swoim Guru. Myśl o Nim przez dłuższą chwilę. Guru prześle ci wtedy boskie błogosławieństwo i duchową energię. Pozwól tej boskiej energii pracować w swym wnętrzu. Praktykuj tak w regularny sposób. Praktyka ta jest początkiem (korzeniem) sadhany. Guru pomoże ci na wielu płaszczyznach twego życia, jednakże ty musisz także czynić nieustający wysiłek w celu podtrzymywania duchowego połączenia.

Niech błogosławieństwo Boga zawsze będzie z tobą i twymi bliskimi.

Hum!

Aćarja Lalit Mohan G.K.

(Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty oryginalnej lekcji ezoteryczno-hermetycznej Hridaya. Całość materiału tej lekcji dostępna jest w wydaniu książkowym, dostępnym na warsztatach i treningach tantrycznej jogi dla adeptów/adeptek i sympatyków Bractwa Zakonnego Himawanti oraz Kaśmiri Śaiwa - śiwaizmu kaszmirskiego.) 

Zobacz także


Polub nas na Facebooku

Artykuły w tej kategorii